5 ปรากฏการณ์ใหม่ ของโลกการตลาดหลังโรคโควิด-19

มาตรการและความคิดที่จะป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ทั้งในช่วงระหว่างและหลังการแพร่ระบาด ที่เรียกกันว่า “New normal” โดยสรุปเป็น 5 ข้อดังนี้

1. โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
โดยเทคโนโลยีจะทำลาย (Disrupt) รูปแบบธุรกิจแบบเดิมๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้ อาทิ การเรียนการสอนออนไลน์ แรงงานคนจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีและหุ่นยนต์มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับแรงงานและหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ

2. การซื้อขายออนไลน์จะเติบโตขึ้น
เนื่องจากวิกฤติทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะทำการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีจะเชื่อมให้ผู้ผลิตต้นทางติดต่อได้โดยตรงกับผู้ซื้อปลายทาง เช่นเดียวกับความคิด From-farm-to-table จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร พ่อค้าคนกลางจะถูกลดบทบาทความสำคัญลง แต่ตลาดออนไลน์และการส่งสินค้าจะเติบโตขึ้น อาทิ การโพสต์ขายสินค้าในกลุ่มสมาชิกต่างๆ ในไลน์หรือเฟซบุ๊ค

3. การซื้อสินค้าและบริการด้วยเหตุผล
เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและวิกฤติครั้งนี้ทำให้ผู้คนรับรู้ได้ว่าสิ่งที่มีความจำเป็นในชีวิตและสิ่งของอะไรที่ฟุ่มเฟือย ดังนั้นการจับจ่ายใช้สอยด้วยเหตุผลจะเป็นที่นิยมมากกว่าอารมณ์ อาทิ การซื้อที่อยู่อาศัยที่จะเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสวยงามและราคาที่เกินจริง สินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยจะถูกลดลงและเปลี่ยนมาเป็นเงินออม เช่น สินค้าเครื่องประดับราคาแพง ร้านอาหารและคาเฟ่

4. สังคมปลอดเชื้อ
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในที่สาธารณะ จะมีมาตรการป้องกันและตรวจหาเชื้อโรคเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอื่นๆ ในอนาคต อาทิ การรณรงค์เรื่องความสะอาดถูกสุขอนามัยในที่สาธารณะ การตรวจเช็คป้องกันคนไม่สบายในการร่วมกิจกรรมสาธารณะ หรือเดินทางด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะและระหว่างประเทศ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะจะมีความเข้มข้นขึ้น กิจกรรมรวมตัวในที่สาธารณะ เช่น คอนเสิร์ต การชุมนุม จะมีมาตรการสาธารณสุขใหม่ๆ มารองรับ

5. กิจกรรมบริการจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
กิจกรรมบริการ อาทิ บริการนวด การเสริมสวย การพบแพทย์หรือรับยาออนไลน์ โดยผ่านการนัดหมายเวลาเพื่อป้องกันการรวมตัวกันโดยไม่จำเป็น เพราะนอกจากเวลาจะเป็นสิ่งที่มีค่าแล้ว ความเสี่ยงในการรวมตัวกันจะถูกลดโดยการนัดหมายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขอบคุณข้อมูลจาก : bangkokbiznews